سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن پزشگی مدرس – دانشجوی کارشناسی، گروه پلیمر دانشکده ی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید نوری خراسانی – عضو هیئت علمی گروه پلیمر دانشکده ی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن راستگو سی سخت – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پلیمر دانشکده ی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین پژوهش روش ی تجرب ی برا ی سنتز نانو ذرات پل ی پروپ یلن با استفاده از روش رسوب ده ی محلول به کار برده شـد . درایـ ن روش زایلن دردما ی ۱۲۸ درجه ی سانت ی گراد به عنوان حلال انتخاب شد ودانه ها ی پل ی پـروپ یلن درا یـ ن دمـا حـل شـدند و اجازه داده شد که محلول دردمای اتاق سرد شود . میانگین اندازه ی نانوذرات پل ی پروپ یلن حاصـله بااسـتفاده از تکن یـ ک تفـرقاشعه ی ایکسXRDو با استفاده از فرمول شرر – دیبا بدست آمد که با ایـ ن روش م یـ انگین انـدازه ی نـانوذرات حاصـله ۷ نانومتر برآورد شد