سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه خاتمیان اسکوئی – آزمایشگاه پژوهشی شیمی فیزیک معدنی، گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز
علی اولاد – آزمایشگاه پژوهشی کامپوزیت های پلیمری، گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز
بابک ناصری گجن – آزمایشگاه پژوهشی کامپوزیت های پلیمری، گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز

چکیده:

تهیه پلی انیلین در درون منافذ کلینوپتیلولیت بررسی شده است. آنیلین با قطبیت کم نسبت به آنیلینیم به سختی وارد منافذ زئولیت می شود. بنابراین کاتیون آنیلینیم تهیه شد و واکنش مبادله یون بین (+)Na و کاتیون آنیلینیم در محیط آبی انجام گرفت. یونهای آنیلینیم قرار گرفته در داخل منافذ زئولیت به وسیله آمونیوم پر سولفات، به پلی آنیلین در درون منافذ کلینوپتیلولیت است. کا مپوزیت تهیه شده با استفاده از تکنیک FT-IR و پراش اشعه X بررسی شده و مورد شناسائی قرار گرفته است.