سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرخنده اوشال – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، اهواز، ایران
طاهره صداقت –

چکیده:

در این مقاله سعی گردیده است روش سنتز و شناسایی ترکیباتی از عناصر واسطه مس ( II ) و نیکل)( II ) که به نظر می رسد خاصیت رنگدانه ای داشته باشند توضیح داده شود. این ترکیبات که از واکنش [–N( 2- آمینو پیریدین -۳- ایل ) سالیسیلیدن ایمین] با نمکهای استات مس( II )و کلرید نیکل( II ) سنتز می شوند توسط روشهای طیف سنجیFT-IR و UV-Visمورد مطالعه و شناسایی قرار میگیرند و استوکیومتری و پایداری حرارتی آنها توسط روش ترموگراویمتری(TGA) بررسی میگردد. لازم به ذکر است که تعیین ساختار ترکیبات بطور دقیق و قاطع فقط از طریق کریستالوگرافی اشعه X امکان پذیر است و در این مقاله با توجه به اطلاعات طیف سنجی و ترموگراویمتری موجود ساختارهای پیشنهادی ارائه گردیده است. اc آنجائیکه در ترکیبات سنتز ده گروه آزومتین( HC=N ) وجود دارد و بدلیل کوئوردینه شدن اتمهای نیتروژن و اکسیژن به فلز و امکان انتقال الکترون از این اتمها به فلز ، همچنین به دلیل وجود انتقالاتd-d(این مطلب توسط طیف سنجی UV-Vis دیده نمی شود) ترکیباتی شدیداً رنگی بوده از اینرو بنظر می رسد که خاصیت رنگدانه ای داشته باشند.