سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام مهدی پورعطایی – ایران-تهران- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
احمد امیرشقاقی – ایران-تهران- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

هدف از اجرای پروژه وارد کردن سا ختارهای اتری و استری در اسکلت پلی ایمیدها و بررسی خواص پلیمرهای نهایی بود. به همین منظور ابتدا مونومر ٢ ٦- بیس( ٤-آمینوفنوکسی) پیریدین دی آمین از واکنش ٤-آمینو فنل با ٢،٦ -دی ،کلروپیریدین تهیه شد . سپس واکنش دی آمین حاصله باتری ملیتیک انیدرید منجربه تهیه دی ایمید -دی اسید مربوطه گردید و در مرحله بعد در اثر واکنش با تیونیل کلر اید به دی ایمید -دی اسیدکلرید مربوطه تبدیل شد . بمنظور تهیه پلی استرها که پیش ساختارهای اتری و ایمیدی در آنها وارد شده باشد، از واکنش دی اسید کلرید حاصله با شش دی ال مختلف استفاده شد .مونومرها و پلیمرها مورد شناسایی قر ار گرفتند و خواص فیزیکی و حرارتی پلیمرها بررسی شد که نتایج حاصله پایداری حرارتی بالا و بهبود حلالیت پلیمرها را نشان می داد.