سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام مهدی پورعطایی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
یعقوب صرافی – دانشگاه مازندران – گروه شیمی، بابلسر – مازندران – ایران
مهدی امیری – دانشگاه مازندران – گروه شیمی، بابلسر – مازندران – ایران

چکیده:

از واکنش جانشینی نوکلوفیلی ٤- آمینو فنل و همچنین ٥- آمینو – ١- نفتل با ٢، ۶- دی کلروپیریدین اقدام به تهیه دو مونومر دی آمینی گردید . دی آمین تهیه شده مورد شناسایی قرار گرفتند . سبس از واکنش دی آمینها با تری ملیتیک انیدرید به تهیه پلی (آمید-ایمید)ها مبادرت شد . برای این منظور از پنج روش سنتزی متفاوت استفاده گردید و در نتیجه با توجه به خواص پلیمرهای حاصله، روشهای
مطلوب سنتزی مورد شناسایی قرار گرفتند و میزان پایداری حرارتی پلیمرها ارزیابی گردید