سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عزیز دهپور – دانشگاه امام حسین (ع)-دانشکده و پژوهشکده علوم- گروه شیمی
سیدمهدی عطیفه – دانشگاه امام حسین (ع)-دانشکده و پژوهشکده علوم- گروه شیمی

چکیده:

وسایل الکترولومینسانت با پهنای باند گسیلی باریک، در نواحی طیفی قرمز، سبز و آبی بر اساسلایههای نازکی از کمپلکسهای لانتانید یا ساختارهای ریز-حفرهMicro-cavity به منظور افزایشخلوص رنگبرای کاربردهای نمایشی چند رنگی، بررسی شدهاند. دیودهای نوری آلی Organic Light Emitting Diodes, OLEDs) چند لایه با -b دیکتوناتهای یونهای فلزات لانتانیدی، نظیر کمپلکسهای تربیم، یوروپیم و تولیم، الکترولومینسانستقریباً تکرنگی را به ترتیب در نواحی سبز، قرمز و آبی از خود نشان میدهند. در این مقاله سنتز، شناسایی و بررسی خواص نوری کمپلکستریس( ۴،۴،۴ -تری فلورو- ۱-۲- تینیل)- ۳،۱ -بوتاندیانو)- ۱۰٫۱- فنانترولین یوروپیم (Eu(TTFA)3Phen) (III) به عنوان یکی از قویترین گسیلکنندههای نور قرمز تکرنگو کاربردی در دیودهای نوری آلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است