سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامحسین خرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک (گرایش حالت جامد) دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی قاسمی فرد – دانشجوی دکتری فیزیک (گرایش حالت جامد) دانشگاه فردوسی مشهد
اسماعیل پاگیزه – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک (گرایش حالت جامد) دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد حسینی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله نانو پودر سرامیک Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 با روش احتراق ژل با استفاده از ماده های فلزات آلی و نمک های فلزی به عنوان مواد شروع کننده، مورد بررسی قرار گرفته است. پودرهای حاصل بوسیله روش های FTIR, SEM, XRD و طیف سنجی UV مشخصه یابی شده است. وجود ساختار تک فاز پروسکایت PZT در دمای کلسینه ۶۰۰ºC با روش فوق مورد تائید قرار گرفته است. اندازه ذرات پودر در حدود ۷۰nm تعیین گردید و نتایج نشان می دهد پودرهای حاصل دارای ساختار فاز منوکلینیک است. گاف اپتیکی و همچنین ضرایب شکسست و خاموشی و تابع دی الکتریک پودرهایPZTی تهیه شده به کمک روابط کرامز- کرونیگ محاسبه شد.