سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا نبیونی – گروه فیزیک، دانشگاه اراک ، اراک
پرویز بروجردیان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، لویزان، تهران
کامبیز هدایتی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، لویزان، تهران

چکیده:

در این تحقیق سنتز نانوذرا ت سولفید سرب با استفاده از عامل مهار کننده مرکپتواتانول انجام شد . طیف جذب ی ذرات به نوع و میزان عامل مهار کننده مورد است فاده بستگی دارد . در طیف های جذبی نانوذرات ساخته شده توسط مرکپتواتانول دو پیک اکسایتونی و یک انتقال آبی نسبتاً بزر گ مشاهده شد . تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری اندازه ذرات را حدود ۳ نانومتر نشان داد. محاسبه اندازه ذرات با استفاده از پراش اشعه X با تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری سازگاری داشت طیف FTIR مربوط به نانوذرات خلوص بالای آنها را نشان داد.