سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا عباسی – دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سارا طریقی – دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
قدسی محمدی زیارانی – دانشکده شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
علیرضا بدیعی – دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:

در این تحقیق سنتز و شناسایی مشتق جدیدی از ترکیات شیف باز سالسیل آلدهید توسط روش تک براش برتو ایکس با استفاده از دستگاه ۳xcalibur گزارش شده است. ترکیب مورد نظر در سیستم کریستالی مونوکلینیک با گروه فضایی p21/n سلول واحد با مشخصات (فرمول در متن اصلی مقاله) تعیین ساختار شد. ساختار به دست آمده شامل دو حلقه بنزنی می باشد(حلقه فنولی و حلقه بنزن مجاور آن) که از طریق گروه آزینی به هم متصل می باشند انحراف کمی از حالت هم سطحی نشان می دهند. یک پیوند هیدروژنی درون مولکولی نسبتا قوی میان گروه هیدروکسیل از حلقه فنولی و اتم نیتروژن از زنجیره آزینی وجود دارد .[O—H…N = 2.608 (2) Å] .