سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد تقی صادقی سرخنی – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی ، گروه شیمی معدنی
عبدالعلی عالمی – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی ، گروه شیمی معدنی
علی اکبر خاندار – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی ، گروه شیمی معدنی

چکیده:

در این کار پژوهشی، نانوپروسکیت ۳La1-xEuxFeO به روش سل- ژل خود احتراقی سنتز شد. اکسیدهای نوع پروسکیت (با فرمول عمومی ۳ABO ) به عنوان مواد سرامیکی برای بیش از دو دهه مورد توجه فراوانی قرار گرفتهاند. زیرا دارای خواصفیزیکی و کاربردهای جالب و متنوعی از قبیل پایداری زیاد در مقابل گرما, فعالیت الکتریکی و مغناطیسی فوقالعاده ای هستند، و همچنین به عنوان کاتالیزور در واکنش های مختلفی کاربرد دارند. اکسید مختلط لانتانیم آهن با فرمول ۳ LaFeO به عنوان یک پروسکیت، به جهت داشتن برخی از خواصفوقالذکر همواره میزبان مناسبی برای دیگر یون های خاک های نادر و یون های فلزات قلیایی و قلیایی خاکی میباشد.سرامیک های سنتز شده با بهرهگیری از دیفراکسیون اشعه ,(XRD) X ، طیف سنجی مادون قرمز FTIR میکروسکوپ الکترونی SEM آنالیز حرارتی TG-DTA مورد مطالعه قرار گرفته اند. در مورد سیستم های دوپه شده Eu نمو نه ها تا ۰/۱ = x بصورت پروسکیت تک فاز می باشند. میانگین اندازه ذرات با استفاده از پیک واقع در ۳۳ – ۳۱ = θ ۲ و با کمک رابطه معروف دبای شرر برای نمونه های دوپه شده Eu ، ۳۵ نانومتر تعیین شد