مقاله سنتز پلي پارا آمينواستيرن از هموپليمر و کوپليمر ۴- کلرومتيل استيرن – استيرن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۴۵۴ تا ۴۶۵ منتشر شده است.
نام: سنتز پلي پارا آمينواستيرن از هموپليمر و کوپليمر ۴- کلرومتيل استيرن – استيرن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي استيرن
مقاله کوپليمر ۴- کلرومتيل استيرن – استيرن
مقاله کوپليمر پاراآزيدومتيل استيرن
مقاله پلي پاراآمينواستيرن
مقاله پليمرشدن راديکالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي بخشعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سرايي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم زاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: انتظامي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، ابتدا هموپليمر و کوپليمرهاي ۴- کلرومتيل استيرن – استيرن در نسبت هاي مولي ۰:۱ ، ۱:۱، ۳:۱ و ۵:۱ به ترتيب از مونومرهاي ۴- کلرومتيل استيرن و استيرن تهيه شدند. هموپليمر و کوپليمرهاي مزبور با پليمرشدن راديکالي به وسيله آغازگر آزوبيس ايزوبوتيرونيتريل (AIBN) محلول در تولوئن خشک سنتز شد. سپس، گروه هاي کلرومتيل موجود روي زنجير پليمر به گروه هاي آزيدومتيل از راه واکنش جانشيني هسته دوستي در مجاورت واکنشگر سديم آزيد محلول در حلال دي متيل فرماميد خشک تبديل شد. در نهايت، پلي پارا آمينواستيرن با نسبت هاي مختلف از گروه آمينو روي زنجير پليمر از هموپليمر و کوپليمرهاي استيرني داراي گروه هاي آزيدومتيل از راه واکنش نوآرايي اشميت در مجاورت تري فلوئورومتان سولفونيک اسيد تهيه شد. ساختار همو پليمر و کوپليمرهاي تهيه شده در هر مرحله پس از خالص سازي با روش هاي طيف سنجي FTIR ۱۳و C NMR, 1H NMR شناسايي و تاييد شد. هم چنين، آزمون انحلال پذيري روي هموپليمر و کوپليمرهاي تهيه شده در برخي حلال هاي آلي انجام شد.