سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین افشاریان مقدم – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید حدادی اصل – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی سلامی کلجاهی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق پلی آمید-ایمید با ساختار آروماتیک – آلیفاتیک و منظم فضایی سنتز گردیده است. واکنش سنتز در دو مرحله انجام می شود: در ابتدا از واکنش تری ملیتی کانیدرید(TMA) با هگزامتیل ند یآمین (HMDA) در دمای °C ۱۹۰ و تحت جو- نیتروژن ماکرومونومر پلی آمی کاسید-پل یایمید سنتز و در مرحله دوم از واکنش این ماکرومونومر با ۴و ۴ متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات در°C ۱۲۰ ، پلیمر با وزن مولکولی بالا تهیه می شود. برای بررسی اثر نوع د یآمین بر روی خواصپلیمر از ترکیب اتیلن دی آمین و هگزامتیلن د یآمین استفاده شده است. در این واکنش ها از حلال های دی متیل فرمالدهید،(DMF)دی متیل استامید (DMAC)و N متیل پیرولیدون استفاده و اثر آن ها بر وزن مولکولی بررسی گردیده است. همچنین برای شناسایی محصول نهایی از تست هایCNMR و HNMR و برای تعیین خواص فیزیکی از رو شهای DSC و TGA استفاده ش ده است . نتایج نشان می دهد که بالاترین وزن مولکولی در حلالNMP به دست می آید . همچنین وارد کردنگروه های آلیفاتیک دمای تخریب را کاهش می دهد. با افزودن اتیلن دی آمین به ساختار زنجیر، نظم فضایی آن به هم می خورد و بلورینگی آن نیز کاهش م ییابد.