سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیما میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه علم
علیرضا ذاکری – استادیار ، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

آلیاژسازی مکانیکی در سا لهای اخیر بعنوان یک روش فرآوری حالت جامد برای تولید محصولات با ویژگی های غیر معمول مورد توجه زیاد ی قرار گرفته است . این روش مبتن ی بر مخلوط کردن پودر اجزای سازنده و بارگذاری مخلوط به همراه واسط ه ی خردکنند ه در یک آسیا ی پر انرژ ی می باشد. این مقاله به موضوع سنتز ترکیب بین فلزی آلومینیوم- نیکل به روش آلیاژساز ی مکانیک ی م ی پرداز د. آزمایش ها در آ سیای سیاره ای با محفظه و گلول ه ه ای فولاد ی انجام شد و تأثیر پارامترهای زما ن آسیاکاری، نسبت وزنی گلوله به پودر و اندازه گلول ه ها مورد بررس ی قرار گرفت . با آنالیز پرا ش سنج ی اشعه ایکس و با بکارگی ر ی روش ویلیامسون – هال , اندازه کریستالیت و کرنش شبک ه ی محصولات آسیاکاری شده محاسبه و معلوم شد که با افزایش زمان آسیاکار ی, اندازه کریستالیت کاهش و کرنش شبکه افزایش یافته است