سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین گودرزی – کارشناس پژوهشی پزوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، پژوهشکده مهندسی جهاد ک
مینا اسفیداری – کارشناس پژوهشی پزوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، پژوهشکده مهندسی جهاد ک

چکیده:

در ایــن مقالــه، محلــول جامــد تیتانــات زیرکونــات ســرب ) ) PZT در محلــول هیدروکســید پتاســیم ) ) KOH بــر حســب شــرایط هیــدروترمال ســنتز شــده اســت . محصــول ســنتز شــده، توســط پــراش اشــعه ایکــس ( XRD (شناســـایی گردیـــد . انـــدازه و مورفولـــوژی ذرات توســـط میکروســـکوپ الکترونـــی روبشـــی ) ) SEM ارزیـــابی شدند .