سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسن نقوی – دانشجوی کارشناسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران، دانشکده فنی،گروه م
روزبه نیکخواه مشائی – دانش آموخته کارشناسی ارشد متالورژی و مواد، دانشگاه تهران، دانشکده ف
ابوالقاسم عطائی – دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

در این تحقیق ابتدا پودر مغنا طیسی هگزافریت باریم به دو روش سـنتز دمـای بـالای خودپیشـرو ) ) SHS و سل – ژل احتراقی تهیه شد . ازآهن،اکسید آهن آلفا ونیترات باریم بـه عنـوان مـواد اولیـه در روش SHS و ازنیترات آهن، نیترات باریم، اسید سیتریک و آمونیاک به عنـوان مـواد اولیـه در روش سـل – ژل احتراقـی استفاده گردید . نمونه های سنتز شده پس از آنیل در دمای ١٠٥٠°C به مدت ٢ ساعت، پـرس و سـپس در محدوده دمایی ١٢٠٠-١٣٠٠°C زینتر شدند . نتایج XRD نشان دادکه ترکیـب فـازی نمونـه سـنتز شـده بـه روش SHS شامل وستیت ، منوفریت باریم و مگنتیت و مقدارکمی اکسید آهن آلفا و نمونه سـنتز شـده بـه روش سل – ژل احتراقی شامل اکسید آهن گاما، پراکسید باریم، کربنات بـاریم و مگنتیـت اسـت . پـس از آنیل، ساختار چند فازی نمونه های سنتز شده به روش سـل – ژل احتراقـی و دمـای بـالای خـود پیشـرو بـه ترتیب به تک فاز هگزافریت باریم و فاز هگزافریت باریم با مقداری منوفریت بـاریم و اکسـ ید آهـن آلفـا استحاله پیدا کرد . نتایج همچنین نشان داد که رفتار تف جوشی نمونه های سـنتز شـده بـه دو روش SHS و سل – ژل احتراقی با هم متفاوت بوده و ریزساختار و چگالی آنها تابعی از روش سنتز است .