سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

التفات احمدی – کارشناس ارشد مهندسی مواد – پژوهشگر
حسین عظیمی – کارشناس ارشد مهندسی مواد – پژوهشگر
سیدمحمدمهدی هادوی – دانشیار

چکیده:

در تحقیق حاضر فرآیند مکانیکی شیمیاییMechanochemical Processشامل آسیابکاری مکانیکیو احیاء هیدروژنی برای سنتز پودر نانوکامپوزیتیW-15%wt.Cuبا استفاده از اکسید هایWO3-CuOمورد مطالعه قرار گرفت . اثر زمان آسیابکاری مخلوط پودرهای اکسیدیWO3-CuOدر محیط هایخشک و تر بررسی شد . نتایج حاصل نشان داد، در شرایط آسیابکا ری تر دستیابی به پودر نانومتری درزمانهای کمتر امکان پذیر می باشد . پودرهای اکسیدی تهیه شده در دماهای ۶۰۰، ۷۰۰ و ۸۰۰ درجه سانتیگراد برای مدت زمان ۱ ساعت احیاء هیدروژنی شد ند. مشخصات و فازهای حاصل از سنتز به کمک تفرق اشعه ایکس XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM) مشخصه یابی گردید . نتایج حاصل نشان داد، بعد از زمانهای ۲۰ و ۳۰ ساعت آسیابکاری تر و خشک ذرات اکسیدی دارای ابعاد به ترتیب ۸۴ و ۹۰ نانومتر می باشد . محصول حاصل از احیاء هیدروژنی دارای ساختار هموژن بوده و ابعاد متوسط ذرات تنگستن برابر ۳۵ و ۶۵ نانومتر می باشد