سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی میرزائی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکتروسرامیک، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندس
عبدالغفار برزگر – استادیار بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در تحقیق حاضر، پودر های نانو کریستال (۴۸/۵۲) PZT توسط روش سل-ژل سنتز شدند. پودرهای سنتز شده آموروف، در دماهای ۶۰۰ تاC °۷۰۰ و در زمان های ۱تا ۴ ساعت کریستاله شدند و طبیعت نانوکریستال این پودرها توسط XRD مورد مطالعه قرار گرفت. شناسایی نوع مولکول های موجود در پودرها، توسط آنالیز FTIR بر روی پودر های آموروف و کریستاله انجام شد. تاثیر آب بر روی اندازه ذرات توسط سنتز پودر هایی با نسبت های مولی [۲] /[۱] و [۰] /[۱][Ti]/[w]: و با استفاده از دستگاه PSA بررسی شد. در نهایت به منظور بررسی رفتار سینترینگ پودرها در دماهای مختلفی از ۹۰۰ تا C °۱۱۵۰به مدت ۲ تا ۶ ساعت، سینتر شدند. نتایج حاصل از PSA نشان داد که پودرهای سنتز شده بدون افزودن آب دارای اندازه ذرات کوچکتری می باشند، نیز نتایج حاصل از تکنیک های اسپکتروسکپی (FTIR-XRD) نشان داد که پودرهای آمورف سنتز شده در دمای C °۶۰۰ به طور کامل کریستاله می گردند. در نهایت شرایط بهینه زینتر در دمایC ° ۱۱۰۰و به مدت ۶ ساعت بدست آمد