سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهری مشهدی – دانشگاه مالک اشتر
رسول صراف مأموری – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی مواد-گروه سرامیک
سعید باغشاهی – دانشگاه بین المللی امام خمینی، گروه سرامیک

چکیده:

در این تحقیق پودر (B4C) با استفاده از احیاء اکسید بور به روش کربوترمی تهیه شد. برای این امر ابتدا پودر اکسیدبور و کربن توسط بالمیل مخلوط و آسیاب شد. مخلوط حاصل پس از عبور از الک ۳۲۵مش در یک بوته گرافیتی در کوره تیوبی از دمای ۱۱۵۰درجه سانتیگراد تا ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد برای زمانهای مختلف از ۲ تا ۸ ساعت تحت جریان گاز آرگون حرارت داده شد. محصول تحت بررسی های مختلف قرار گرفت. با این روش محصولی حاوی تقریبا ۱% اکسید بور واکنش نکرده،۱۰% کربن واکنش نکرده و ۸۹% کاربید بدست آمد. سپس محصول تخلیص شد تا اکسید کربن بطور کامل و کربن آزاد تا حد قابل توجهی حذف شود.
نتایج STA,XRDوCHN این موضوع را تایید کردند. پودر کاربید بور حاصله دارای توزیع دانه بندی نرمال و متوسط اندازه ذرات ریز ۱۰ میکرون بود.