سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نازنین فرهادیار – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شما
احمد رحیمی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
امیرارشاد لنگرودی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

در این تحقیق پوشش های هیبریدی آل ی- معدنی شامل شبکه های در هم نفوذ کننده بر پایه دو جزء آلی و معدنی سنتز و بررسی شد.. جزء معدنی متشکل از تترا متوکسی سیلان(TMOS) و ج زء آلی شامل رزین اپوکسی ۲۵۰AralditeGYو عامل پخت آمین آروماتیکی ۸۵۰ HY می باشد. با استفاده از فرایند سل – ژل پوششهای هیبریدی تهیه شده بر روی ورقه های آلومینیم سری ۱۰۵۰ اعمال گردید و با استفاده از طیف سنجی انتقا ل زیر قرمز فوریه(FTIR) و بازتابش کلی تضعیف شده (ATR)بر هم کنشهای شیمیایی بین سطح آلومینیم وپوششهیبریدی سنتز شده بررسی گردید . توزیع اندازه ذرات معدنی در این پوشش توسط میکروسکپ الکترون پویشی(SEM) مورد بررسی قرار گرفت. میانگین اندازه ذرات در این شبکه هیبریدی در حد ۱۵۲ نانومتر بود. که به دلیلوجود ذرات ریز زیر ۴۰۰ نانومتر که اندازه کوچکتری از طول موج مرئی دارند، این پوشش ها از شفافی ت بالایی برخوردارند. همچنین استحکام چسبندگی به روش(cross-cut)و انعطاف پذیری پوشش با استفاده از آزمو نمندرل اثبات شد، این پوشش هیبریدی از چسبندگی خوبی به سطح آلومینم برخوردار است.