سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد ایوک پور – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ،دانشکده مهندسی شیمی
نورا… کثیری – هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم وصنعت ،دانشکده مهندسی ش

چکیده:

برای تعیین چیدمان بهینه برجهای تقطیر به منظور جداسازی یک مخلوط چند جزیی به تعداد مشخصی از محصولات باید در ابتدا حالت های ممکن تولید گردند و سپس از بین حالت های ممکن تولیدی حالت بهینه انتخاب گردد. اغلب کارهای انجام گرفته قبلی جداسازی های کامل و تولید محصولات نسبتا خالص را شامل می شوند. در این مقاله چگونگی سنتز حال تهای ممکن برای یک جداسازی غیر کامل یک ترکیبn جزیی بهm محصول ناخالص بر اساس مشخصات محصولات نهایی مورد بررسی قرار گرفته است. مشخصات مورد نیاز هر یک از محصولات نهایی به صورت حداقل غلظت هر یک از اجزا و همچنین حداقل شدت جریان کل بیان شده است. جهت سنتز حالت های ممکن جداسازی از یک ماتریس موسوم به ماتریس جداسازی استفاده شده است.به منظور رسیدن به جداسازی مورد نظر در هر یک از ساختارهای پیشنهادی ۱-m برج استفاده شده است. در صورتیکه جداسازی مورد نظر به خاطر وجود مواد غیر ضروری با این تعداد برج مقدور نباشد تعدادی محصول غیر اصلی به منظور خروج مواد زاید در نظر گرفته می شود. از الگوریتم ارایه شده می توان جهت جستجو چیدمان بهینه برجهای تقطیر در یک الگوریتم بهینه یابی استفاده نمود.