سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه ذهیری بشمن – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
مرتضی سهرابی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
سید سیامک اشرف تالش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

فرمالدئید یکی از ترکیبات شیمیایی با ارزش و پر مصرف در صنعت پتروشیمی است. که همواره بررسی و بهینه سازی فرایند های تولید آن بخش وسیعی از تحقیقات را در برگرفته است . در مقاله حاضر اکسایش جزئی متانول به فرمالدئید با استفاده از کاتالیست اکسیدآهن – اکسید مولیبدن در محدودۀ دمایی ۴۱۰ºc-270در یک راکتور مداوم بستر سیال مورد بررسی قرار گرفته است. کاتالیست مورد نیاز جهت انجام فرایند، طی یک فرایند هم رسوبی از محلولهای قطبی مولیبدات امونیوم و نیترات آهن تهیه گردیده است. به منظور افزایشاستحکام و مقاومت مکانیکی کاتالیست سنتز شده، عمل تلقیح با نیترات بیسموت روی آن صورت گرفته و سپس مجدداً تکلیس گردیده است تا جهت انجام واکنش در بستر سیال قابل استفاده باشد . در طی انجام واکنش تاثیر پارامترهای مختلف نظیر دما ، سرعت ظاهری گاز و در صد خوراک ، بر روی سرعت واکنش و ظرفیت عملیاتی راکتور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی حاصله با نتایج بدست آمده از مدلهای ارائه شده برای راکتورهای بستر سیال مقایسه گردیده است. در نهایت بهترین مدل منطبق بر عملکرد راکتور مشخص گردیده است.