سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه ذهیری بشمن – دانشگاه صنعتی امیرکبیر‚دانشکده مهندسی شیمی
مرتضی سهرابی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر‚دانشکده مهندسی شیمی
حسن اقدسی نیا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر‚دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

اکسیداسیون جزئی متانول به فر مالدئید با استفاده از کاتالیست مخلوط اکسیدهای مولیبدن آهن در محدوده دمای ٤٠٠٣٠٠ دریک راکتور مداوم بستر سیال مورد بررسی قرار گرفته است.کاتالیست مورد نیاز طی یک فرایند هم رسوبی از محلولهای قطبی هپتا مولیبدات آمونیوم و نیترات آهن تهیه گردیده است.به دلیل کاربرد کاتالیست مربوطه در راکتور های بستر سیال‚مقاومت و استحکام مکانیکی کاتالیست توسط اشباع سازی با نیترات بیسموت و تکلیس مجدد‚بهبود یافته است .در این مطالعه تاثیر پارامترهای اساسی سیستم نظیر دماسرعت ظاهری گازدر صد خوراک ‚بر روی سرعت واکنش اکسیداسیون و ظرفیت عملیاتی راکتور مورد بررسی قرار گرفته و بهترین مدل منطبق بر عملکرد راکتور مشخص گردیده است .