سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ذاکری – دانشجوی دکتری پژوهشگاه مواد و انرژی – پژوهشکده سرامیک
رحیم یزدانی راد – دانشیار پژوهشگاه مواد و انرژی – پژوهشکده سرامیک
محمدرضا رحیمی پور – استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی – پژوهشکده سرامیک
محمدحسین عنایتی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

در این پژوهش کامپوزیت MoSi2-Al2O3 با احیای اکسیدهای MoO3 و SiO2 با آلـومینیم در یـک آسیا گلوله ای سیاره ایسنتز شد . تغییرات ایجاد شده در ساختار داخلی و مرفولوژی ذرات پودر بترتیـب بوسیله پراش پرتو ایکس ) ) XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM ارزیابی شدند . نتایج نشان داد که هر دو فاز α و β مولیبدن دی سیلسیاید بعد از ۳ ساعت آسیا تشکیل می شـوند . تشـکیل MoSi2 در این فاصله زمانی کوتاه با مکانیزم شبیه سنتز احتراقی دما بالا می باشد . بعد از گذشت ۰۷ ساعت فاز β بـه فاز α استحاله کرده و تا زمان ۰۰۱ ساعت بدون تغییر باقی می ماند . انـدازه متوسـط دانـه هـای MoSi2 و Al2O3به ترتیب برابرnm12و۱۷ می باشند . عملیات حرارتـی بـرروی نمونـه ۷۰سـاعت آسـیا شـده بـهمدت۱ ساعت در دمای C 1000 باعث تشکیل مقدار قابل توجهی فاز Mo5Si3 می شود .