سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرجان حسن زاده – دانشجوی کارشناسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران، دانشکده فنی،گروه م
سولماز جهانگیر – دانشجوی کارشناسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران، دانشکده فنی،گروه م
روزبه نیکخواه مشائی – دانش آموخته کارشناسی ارشد متالورژی و مواد، دانشگاه تهران، دانشکده ف
ابوالقاسم عطایی – دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی،گروه مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

پودر مغناطیسی SrFe12O19 به روش سنتز دمای بالای خود پیشرو ) ) SHS از مواد اولیه آهن، اکسید آهن، نیترات استرانسیم و با انتخاب نسبت های مولی ١٢و ١١ ،١٠ ،٩ = Fe/Sr تهیه گردید . پودرهای سنتز شده در محدوده دمایی ٨٥٠-١٢٠٠°C آنیل و آنالیز فازی آنها توسط XRD مورد مطالعه قرار گرفت . تاثیر نسبت مولی Fe/Sr بر ترکیب فازی محصولات SHS و نیز نمونه های آنیل شده در دماهای مختلف بررسی شد .α-Fe2O3 و Sr7Fe10O22 ،FeO ،Fe3O4 نتایج نشان داد که فازهای موجود در نمونه های سنتز شده شامل می باشد . همچنین نتایج حاکی از آن است که با انتخاب نسبت مولی٩ = Fe/Sr و دمای آنیل ١١٥٠°C و زمانیک ساعت، هگزافریت استرانسیم تک فاز به دست می آید .