سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا محجوب – هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
عبدالرضا نیلچی – هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران
سیمین جانی تباردرزی – دانشجوی دکتری شیمی معدنی
ستار درگاهی ملکی – کارشناس ارشد مهندسیمواد

چکیده:

تیتانیوم دی اکسید نانوحفره بهروش سل – ژل با قالبگیریاز سورفاکتانت ا زمواد اولیه TiCl4 و P-123 تهیه شد روش تهیه شامل تجمع مایسل ها و تشکیل کریستال مایع و سپس تراکم TiO2 برروی قالب تولید شده می باشد پس از تثبیت آرایش TiO2 قالب کریستالمایع با کلسینه شدن خارج می شود و تنها ساختار نانو حفره باقی می ماند تولید این TiO2 نانوساختار با استفاده از DTA ,TGA ,SEM ,XRD و اسپکتروسکوپی UV-VIS مورد تایید قرارگرفت گاف نواری این نیمه هادی درحدود ۳ev محاسبه شد سپس فعالیت فوتوکاتالیستی TiO2 تهیه شده با تخریب ساخترا کنگورد مورد ارزیابی قرارگرفت این فوتوکاتالیست دارای فعالیتبالا بوده و قادر به حذف ۸۰% کنگورد در۹۰ دقیقه می باشد