سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

صاحب سودایی مشاعی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز
ناصر علی اصغرزاده – استادیار گروه خاکشناسی دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز
شاهین اوستان – استادیار گروه خاکشناسی دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

دانستن سرعت معدنی شدن نیتروژن از منابع مختلف آلی یک فاکتور کلیدی برای تعیین نیاز کودی نیتروژن با حداقل اثرات منفی زیست محیطی است . بیش از ۹۷ درصد نیتروژن خاک به شکل آلی استفرآیند معدنی شدن نیتروژن یکی از مهم ترین فرآیندهای چرخه نیتروژن است که بخشی از آن در خارج از سلول های زنده به وسیله آنزیم های برون سلولی و بخشی از آن در داخل سلول های میکروبی زنده انجام شده و نخستین محصول معدنی نیتروژندار آمونیوم می باشدسیئرادریافت که با افزایش دما و کاهش پتانسیل آب , معدنی شدن نیتروژن ( آمونیفیکاسیون ) افزایش می یابد و تاثیر دما بیشتر از تاثیر رطوبت خاک است . برای درک مبانی واکنش های یونی در خاک، مطالعات سنتیکی اساسی و اجتناب ناپذیر می باشند مدل سازی سینتیک معدنی شدن نیتروژن در خاک معمولاً مستلزم پیش بینی جزء فعال از نیتروژن آلی یا کل ( به اصطلاح نیتروژن قابل معدنی شدن بالقوه ) و ثابت سرعت می باشداهداف این تحقیق ؛ برازش مدل های سنتیکی با داده ها و انتخاب بهترین مدل، تعیین بیشترین مقدار نیتروژن معدنی شده در طول انکوباسیون و مشخص نمودن تأثیر دما و رطوبت بر می باشد