مقاله سنجشي از تاثير شوك هاي نفتي و سياست هاي پولي بر رشد اقتصادي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۲۳۹ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: سنجشي از تاثير شوك هاي نفتي و سياست هاي پولي بر رشد اقتصادي ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوك هاي نفتي
مقاله شوك هاي پولي (سياست پولي)
مقاله رشد اقتصادي (GDP)
مقاله مدل خود توضيح برداري (VAR)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كميجاني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي مهمان دوستي الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه به بررسي اثرات پوياي شوک هاي نفتي و سياست پولي بر رشد اقتصادي ايران و محاسبه سهم هر كدام از آن ها در رشد اقتصادي طي دوره ۸۵-۱۳۵۳ پرداخته شده و تجزيه و تحليل اثرات متقابل پويا از تکانه هاي ايجاد شده در الگو، با استفاده از مدل خود توضيح برداري (VAR) شامل تجزيه واريانس خطاي پيش بيني (FEVDs) و توابع عکس العمل آني (IRFs)، انجام گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که شوک هاي نفتي در کشور ايران به ميزان قابل توجهي بر رشد اقتصادي موثر بوده اند، اما با وجود موثر بودن شوک هاي نفتي بر نقدينگي و ايجاد سياست هاي انبساطي پولي منتج شده از آن، شوک هاي پولي بر رشد اقتصادي موثر نبوده اند. توضيح دهندگي بالاي شوک هاي نفتي براي متغير GDP در ايران حاکي از وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي مي باشد. عدم تاثير شوک هاي پولي، به ويژه سياست هاي انبساطي پولي منتج شده از شوک هاي نفتي بر GDP، به دليل موثر بودن سياست هاي مذكور با وقفه زماني و از سويي ديگر اجراي سياست هاي پولي انقباضي محدود به جهت مهار تورم در كشور بوده که سبب گرديده تاثير اين شوک ها، بر اقتصاد اندک و حتي خنثي شود.