مقاله سنجش آسيب پذيري، راهکاري براي مديريت خشک سالي کشاورزان گندم کار (مطالعه موردي: سرپل ذهاب، اسلام آبادغرب، جوانرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات جغرافيايي مناطق خشك از صفحه ۱۰۶ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: سنجش آسيب پذيري، راهکاري براي مديريت خشک سالي کشاورزان گندم کار (مطالعه موردي: سرپل ذهاب، اسلام آبادغرب، جوانرود)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش آسيب پذيري
مقاله خشک سالي
مقاله کشاورزان
مقاله مديريت ريسک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي ليدا
جناب آقای / سرکار خانم: زرافشاني كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شدت خشک سالي هاي اخير در ايران به حدي بوده که خسارات جبران ناپذيري را بر پيکره جوامع روستايي وارد نموده است. يکي از جنبه هاي مهم برنامه ريزي و کاهش اثرات خشک سالي، سنجش آسيب پذيري است تا از طريق آن بتوان توانايي کشاورزان را براي سازگاري نسبت به اين پديده زيان بار افزايش داد. هدف از اين مطالعه، سنجش آسيب پذيري فني و روان شناختي کشاورزان گندم کار شهرستان هاي سرپل ذهاب، اسلام آبادغرب و جوانرود استان کرمانشاه، در زمان خشکسالي بود. در اين مطالعه از روش پيمايشي استفاده شده و داده ها از ۳۷۰ کشاورز گندم کار، با استفاده از روش نمونه-گيري طبقه بندي چند مرحله اي جمع آوري گرديده است. به منظور جمع آوري داده ها از مصاحبه حضوري باکشاورزاني که خشک سالي سال هاي ۱۳۸۶-۸۸ را تجربه کرده بودند، بهره گرفته شد. پس از مرور ادبيات و مطالعات مقدماتي، شاخص هاي فني و روان شناختي آسيب پذيري استخراج شدند. سپس سنجش آسيب پذيري فني و روان شناختي کشاورزان گندم کار با استفاده از فرمول محاسبه شد. نتايج نشان داد که کشاورزان در شهرستان جوانرود، به لحاظ پارامتر فني و کشاورزان در شهرستان سرپل ذهاب، به لحاظ پارامتر روان شناختي، بالاترين ضريب آسيب پذيري را دارا مي باشند. اين درحالي است که کشاورزان در شهرستان اسلام آباد غرب کمترين ضريب آسيب پذيري فني و روان شناختي را به دست آوردند. نتايج اين مطالعه مي تواند دستاورد هايي را براي مسوولان مديريت خشک سالي داشته باشد. ازاين جهت که سنجش آسيب پذيري فني و روان شناختي کشاورزان مبنايي براي برنامه هاي خشک سالي محسوب مي شود.