سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم جمال – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه تربیت مدرس
اکبر غلامپور – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین قریشی – مهندس شیمی و مسئول محیط زیست پالایشگاه نفت تهران

چکیده:

آلودگی هوا از جمله ره آوردها ی توسعه صنعت ی است که روز به روز بر شدت آن افزوده می شود . در ا ین میان صـنایع نفت، گاز و پتروشیمی یکی از مهمترین منابع نشر آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای مـ ی باشـند، کـه دودکـشها ی موجود در این صنایع یکی از منابع عمده انتشار این آلاینده ها به محیط زیست محسوب می شوند . در این مطالعه آلاینده های خروجی از دودکـشها ی پالایـ شگاه نفـت تهـران ماننـد CO,SO2, NOX نمونـه بـرداری و آنالیزگردید و سپس از طریق مقایسه با استانداردهای ارائه شده توسط سازمان مح یط ز یست ایران مـورد ارزیـابی قـرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان م ی دهد که غلظت آلا ینده ها ی خروج ی از اکثـر دودکـشها ی موجـود در پالا یـ شگاه بـا اختلاف معنی دار ی (P<0.05) کمتر از مقدار استاندارد می باشـد و تنهـا در دودکـش واحـد باز یافـت گـوگرد غلظـت SO2وCO بالاتر از حد مجاز م ی باش ند . بنابراین نتا یج بدست آمده حاک ی از آن است که اکثـر دودکـشها ی موجـود درپالایشگاه نفت تهران بار آلودگی چندانی را به هوای منطقه وارد نمی کنند .