سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا طاهری آزاد – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس و عضو باشگاه پژوهشگران جوا
عباس اسماعیلی ساری – دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
کامران رضایی – کارشناس ارشد گروه مطالعات منابع طبیعی مرکز تحقیقات بین المللی همزیس
ناهید شهسواری پور – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس و عضو باشگاه پژوهشگران جوا

چکیده:

آب به عنوان یک ماده طبیعی هم از نظر زیست محیطی و هم از نظر دوام، بقا و پایداری اکوسیستم ها دارای اهمیت فوق العاده بوده و منبعی غیر قابل جایگزین می باشد . آلودگی آب توسط ترکیبات آلی منجر به تلاش های تحقیقاتی بیشتر جهت برخورد با این مشکل شده است . هیدرو کربنهای آروماتیک چند حلقه ای ) ) PAHs گروهی از ترکیبات آلی محتوی دو یا تعداد بیشتری حلقه آروماتیک، مرکب از اتم های کربن و هیدروژن هستند . ۱۶ ترکیب PAHs توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا ) ) USEPA به عنوان سرطان زاهای احتمالی برای انسان لیست شده اند . این ترکیبات از جمله عوامل سرطان زا، موتاژن زا و آلاینده محیط زیست می باشند که به طور عمده بر اثر احتراق ناقص سوختهای فسیلی به وجود می آیند . با توجه به آثار این ترکیبات بر روی انسان انجام
این مطالعه برای اولین بار در ایران ضروری به نظر می رسد . به منظور بررسی و اندازه گیری آلودگیهای PAHs در آبهای زیر زمینی، آب چاهها و چشمه ها ۵) حلقه چاه و ۵ چشمه ) در استان مازندران ( به صورت ماهانه ) در دو فصل تابستان و پاییز ۱۳۸۴ مورد ارزیابی قرار گرفت . پس از نمونه برداری، نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و پس از آماده سازی توسط دستگاه GC مدل DANY 1000 آنالیز گردید . روش استخراج به کار رفته در این تحقیق، استخراج با فاز جامد ) SPE ) Solid-phase extraction می . باشد نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که درآبهای زیرزمینی چاه بیشترین غلظت مربوط به ترکیب بنزو ) ) b فلورانتن ) (۱/۳۳ ppb در تابستان و ترکیب بنزو ) ) a پایرن (۰/۲۷ ppb ) در پاییز می باشد . همچنین از میان ترکیبات آنالیز شده در آب چشمهها بیشترین غلظت مربوط بهترکیب بنزو ) ) k فلورانتن ) (۰/۱۲۹ ppb در تابستان و ترکیب بنزو ) ) k فلورانتن ) (۰/۲۷۸ ppb در مهرماه می باشد . نتایج همچنین بیانگر این مسئله است که میانگین غلظت ترک یب بنزو ) ) a پایرن در آّب چشمهها در طول دوره مورد مطالعه در مقایسه با استاندارد جهانی EPA ، از حد مجاز تعیین شده در آبهای شیرین برای حفظ سلامت
انسان پایین تر می باشد اما در آب چاه ها میانگین غلظت ترک یب بنزو ) ) a پایرن ) (۰/۱۶۷ ppb بیشتر از حد استاندارد می باشد .