سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رقیه فروغی –
عباس اسماعیلی ساری –

چکیده:

روی یک عنصر ضروری برای ا نجام فعل و انفعالات بیولوژیکی در انسان و حیوان می باشد و در عملکرد بسیاری از سیستم های آنزیمی نقش تعیین کننده دارد. در بسیاری از موارد روی غیر سمی تلقی می ود ولیکن سمیت مزمن در خصوص روی وجود دارد. ماهی قسمت مهمی از رژیم غذایی انسانهاست و به همین دلیل بسیاری از مطالعات آلودگی فلزات در بافت های مختلف ماهی صورت گرفته است. برای بررسی تجمع عنصر روی در بافت عضله ماهی سفید دریای خزر (kutum frisii Rutilus) Roack Kutum مطالعه ای صورت گرفت و روند تجمع این عنصر در بافت ها مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این تحقیق تعداد ۳۰ عددماهی با استفاده از صید پره انجام گرفته از صید گاه های مرکزی مازندران تهیه گردید و با استفاده از دستگاه جذب اتمی مقادیر روی موجود در عضله ماهی سفید مرد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت این عنصر در عضله برابر ۲۲/۳۵ g/gμ می باشد که پائین تر از حد مجاز ارائه شده توسط FAO می باشد. مقایسه بین غلظت روی در دو جنس نر و ماده نشان داد که تفاوت معنی داری بین غلظت روی این دو جنس مشاهده نمی گردد (۰/۰۵<p). مطالعه همبستگی بین طول و وزن ماهی و غلظت روی در این اندام هیچگونه همبستگی معنی داری را نشان نمی دهد.