مقاله سنجش آگاهي اقتصادي مديران (اعضاي شبكه تصميم گيري) بيمارستان هاي آموزشي، تامين اجتماعي و خصوصي تهران، بهمن ماه ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در طب و تزکيه از صفحه ۲۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: سنجش آگاهي اقتصادي مديران (اعضاي شبكه تصميم گيري) بيمارستان هاي آموزشي، تامين اجتماعي و خصوصي تهران، بهمن ماه ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش
مقاله آگاهي اقتصادي
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي قره بلاغ معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اساس عملكرد اقتصدي هر سازماني بر آگاهي اقتصادي هيات تصميم گيري آن استوار است. به لحاظ اهميت جايگاه فلسفي و اقتصادي بيمارستان در نظام سلامت كشور، و باتوجه به عدم كارايي و اتلاف شديد منابع در آنها، اين پژوهش به منظور سنجش آگاهي اقتصادي مديران (اعضاي شبكه تصميم گيري) بيمارستان هاي آموزشي، تامين اجتماعي و خصوصي تهران انجام گرديده است.
مواد و روش ها: پژوهش به روش توصيفي- مقطعي انجام گرفته، جامعه آماري آن را رئيس، مدير، مدير پرستاري، رئيس امور مالي و رئيس امور اداري بيمارستان تشكيل مي دهند. آگاهي اقتصادي در محورهاي نظام پرداخت، هزينه و تحليل هزينه، بيمه و بودجه و با توجه به متغيرهاي دموگرافيك و متغيرهاي عملكردي مورد سنجش قرار گرفته است. حجم نمونه ۵۵ نفر، به روش نمونه گيري ساده از جامعه محدود انتخاب، اطلاعات مورد نياز با استفاده از پرسش نامه جمع آوري و توسط نرم افزار SPSS پردازش گرديده است.
نتايج: هيچ يك از اعضا آگاهي مطلوب در زمينه شيوه هاي پرداخت نداشتند، در زمينه هزينه و تكنيك هاي تحليل هزينه ۱۱ درصد، بودجه ۱۷ درصد و بيمه ۱۱ درصد از پاسخگويان آگاهي مطلوب داشتند. در مجموع، آگاهي ۱۰ درصد پاسخگويان نسبت به مفاهيم اقتصادي بيمارستان مطلوب بود. ميزان آگاهي اقتصادي با متغيرهاي سطح تحصيلات، پست، سابقه كار، سن، ضريب اشغال تخت مرتبط بوده است.
نتيجه گيري: آگاهي پايين اعضاي شبكه تصميم يري نسبت به اقتصاد بيمارستان، مي تواند اثرات سوء خود را بر سطوح اجرايي و فعاليت هاي مربوط به ايفاي رسالت بيمارستان بر جاي گذارد.