مقاله سنجش آگاهي و عملکرد بيماران ديابتي قم نسبت به مراقبت از خود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۳۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: سنجش آگاهي و عملکرد بيماران ديابتي قم نسبت به مراقبت از خود
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت مليتوس
مقاله آگاهي
مقاله عملکرد
مقاله مراقبت از خود
مقاله قم
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شعوري بيدگلي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمري طهران هدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماران ديابتي مسووليت عمده اي در مراقبت از خود به عهده دارند و داشتن آگاهي کافي، تغييرات عادات و روش زندگي در مورد مراقبت از خود در برخورداري آنان از زندگي سالم ضروري است. مطالعات نشان مي دهد که عوارض ديابت، شيوع بيشتري يافته است و علت اصلي اين امر فقدان مراقبت است. اين مطالعه با هدف تعيين آگاهي و عملکرد بيماران ديابتي قم نسبت به مراقبت از خود انجام شد.
روش بررسي: مطالعه حاضر به روش مقطعي روي ۱۰۰۴ بيمار مبتلا به ديابت در سال ۱۳۸۵ انجام شد. نمونه هاي پژوهش به روش آسان از ميان بيماران بستري در بيمارستان هاي آموزشي پايگاه تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي قم انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه مشتمل بر مشخصات دموگرافيک، سوابق بيماري، سوالات مربوط به آگاهي و عملکرد بود. سطح آگاهي و عملکرد خوب، متوسط و ضعيف بر اساس امتيازات کسب شده در سوالات تعيين گرديد. تجزيه و تحليل داده ها در نرم افزار SPSS به کمک آزمون هاي آمار توصيفي  و کاي دو انجام شد.
يافته ها: از بين ۱۰۰۴ نمونه مورد بررسي، ۱۵۴ بيمار مبتلا به ديابت نوع ۱ و ۸۵۰ بيمار مبتلا به ديابت نوع ۲ بودند. در هر دو نوع ديابت، ميزان آگاهي و عملکرد اکثريت بيماران مبتلا به ديابت، در حد متوسط بود. بين ميزان آگاهي و جنس (P=0.01)، عملکرد و سن (P=0.03)، و وضع اقتصادي (P=0.06) در بيماران مبتلا به ديابت نوع يک و نيز بين وضعيت اقتصادي (P=0.01)، عملکرد و وضعيت اقتصادي (P=0.03) بيماران مبتلا به ديابت نوع دو، ارتباط معني داري وجود داشت.
نتيجه گيري: تداوم برنامه هاي آموزشي و پايش وضعيت بيماران ديابتي براي ارتقاي سطح آگاهي و عملکرد آنان تا حد عالي ضروري است. در اين زمينه، توجه خاص به بيماران کم سواد و داراي وضعيت اقتصادي نامطلوب، لازم به نظر مي رسد.