سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علی اصغر محمودی کوچکسرائی – مدیر دفتر مدیریت کیفیت و بهره وری شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران

چکیده:

به منظور آگاهی از نگرش کاربران داخلی نظام کیفیت شرکت برق منطقه ای مازندران در مورد اثر بخشی نظام مدیریت کیفیت، نمونه ای تصادفی از معاونین، مدیران ، کارشناسان و تکنسین های شرکت(n=104) با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و طراحی و بکارگیری پرسشنامه ای مشتمل بر ۶۵ گویه مورد بررسی قرار گرفت. از مجموع پاسخ های ارائه شده چنین استنباط می شود که ۷۹/۶ درصد از پاسخگویان، نظام کیفیت موجود را اثر بخش و ۲۰/۴ درصد مابقی آن را غیر اثر بخش ارزیابی نموده اند پنج متغیر مستقل پست سازمانی، جنسیت، واحد سازمانی ، تحصیلات و بخش مشاغل در تعیین نگرش کاربران مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون آماری فرضیه های پژوهش از آزمون ناپارامتری کراسکال والیس استفاده شد. نتایج آزمون مبین وجود تفاوت معنی دار در سه متغیر پست سازمانی، جنسیت و واحد سازمانی است. همچنین برای محاسبه اعتبار و روائی پرسشنامه به ترتیب از روش آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی استفاده شده است و مقادیر بدست آمده از اعتبار و روائی مناسب ابزار مورد استفاده در جمع آوری ، تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج پژوهش حکایت دارد.