سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرام تیرگر – دانشگاه علوم پزشکی بابل – دانشکده پزشکی – گروه پزشکی اجتماعی
فریده گلبابایی – دانشگاه علوم پزشکی بابل – دانشکده پزشکی – گروه پزشکی اجتماعی
کرامت اله نوری – دانشگاه علوم پزشکی بابل – دانشکده پزشکی – گروه پزشکی اجتماعی
مسعود صالحی – دانشگاه علوم پزشکی بابل – دانشکده پزشکی – گروه پزشکی اجتماعی

چکیده:

ذرات هوابرد کروم شش ظرفیتی سرطانزایی شناخته شده هستند که در بسیاری از عملیات صنعتی نظیر آبکاری، جوشکاری، نقاشی، و یند به همین دلیل، در چند سال گذشته بطور چشمگیری از آستانه مجاز مواجهه Ĥ تولید فولاد، تهدیدی برای سلامت نیروی کار بشمار می با آن کاسته شده است. جدیت خطر و گستردگی مشکل همراه با شرایط غیر بهداشتی حاکم بر برخی از محیط های کار موجب گردیده تا تعیین دقیق میزان انتشار و مواجهه با آلودگی هوا به این عامل پرمخاطره از جنبه های مختلف بهداشتی، کنترلی، و قانونی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد. به همین منظور اثر عواملی شامل هد نمونه برداری، طول مدت نمونه برداری، مدت نگهداری نمونه تا زمان استخراج، و ارتفاع نمونه برداری در تعیین تراکم کروم با استفاده از مدل آماری تاگوچی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل گویای آن بوده است کهتراکم کروم در نمونه های جمع آوری شده ۱) توسط هد روبسته بیش از هد روباز (P<0/05)در استخراج بلافاصله بیش از استخراج پس از ۲۴ ساعت ،(P<0/001) در نمونه های ۳۰ دقیقه ای فزونتر از ۱۸۰ ( P<0/001) در ارتفاع ۳۵ سانتیمتر بیش از مقدارحاصل در ارتفاع ۵۰ سانتیمتر بوده است (P<0/001 ) با توجه به یافته ها، توصیه می شود که جمع آوری و استخراج نمونه ها در کوتاهترین زمان ممکن توسط هد روبسته و در ارتفاع ۳۵ سانتیمتر از چشمه تولید آلودگی صورت پذیرد.