مقاله سنجش احساس امنيت زنان مبتني بر عوامل چندبعدي و ميان رشته اي در شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: سنجش احساس امنيت زنان مبتني بر عوامل چندبعدي و ميان رشته اي در شهر مشهد
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت
مقاله امنيت اجتماعي
مقاله مساله اجتماعي
مقاله نگرش
مقاله رسانه هاي گروهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعيلي عطا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
احساس امنيت از جمله مقولات مهم در هر جامعه اي به شمار مي رود و مقدمه لازم براي حيات هر نظام سياسي و اجتماعي است. احساس امنيت به احساس رواني شهروندان از امنيت مرتبط بوده و از اينرو موضوعات و مسايل بسياري را پيرامون خويش در رابطه با تامين يا عدم تامين آن به همراه دارد. از جمله آسيب پذيرترين اقشار هر جامعه در رابطه با موضوع امنيت، زنان هستند و بر اين اساس، موضوع اين پژوهش بررسي احساس امنيت اجتماعي زنان شهر مشهد در سال ۱۳۸۷ و عوامل موثر بر آن مي باشد يا به عبارتي هدف پژوهش واکاوي احساس امنيت زنان و مولفه هاي موثر بر آن است.
اين نوشتار از نظر کنترل شرايط پژوهش يک بررسي پيمايشي، از نظر وسعت پهنانگر و از نظر زماني، مقطعي است (نيمه دوم سال ۱۳۸۷). جامعه آماري پژوهش زنان بالاي ۱۵ سال مناطق ۱۲ گانه شهر مشهد بوده و حجم نمونه مقتضي بر اساس فرمول کوکران ۳۶۰ نفرتعيين شده است و نمونه گيري به روش خوشه اي چند مرحله اي انجام شد؛ به طوري که پرسشنامه طراحي شده با روايي سازه هاي مناسب (بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ) در ميان خوشه هاي منتخب تکميل شد. در اين پژوهش ميانگين احساس امنيت اجتماعي زنان شهر مشهد در يک طيف ۵ وجهي، ۲٫۴۰ بوده است که از نمره متوسط پايين تر مي باشد. در بررسي عوامل موثر در تحليل رگرسيون چندمتغيري مهمترين عوامل موثر به ترتيب اهميت عبارت بودند از: استفاده از وسايل ارتباط جمعي، نگرش به حجاب، طراحي شهري، تصور فرد از خود و حمايت اجتماعي که متغير آخر داراي رابطه معکوس با متغير وابسته بوده است. اين عوامل توانستند ۰٫۵۴ واريانس متغير وابسته پژوهش را تبيين کنند.