سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی خوزین – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
راحله ابراهیم پور –

چکیده:

در محیط تجاری روبه توسعه امروز که ناشی از جهانی شدن و شالوده کشمکشهای رقابتی است تمرکز فرایندهای مدیریت استراتژیک برروی نمای مالی ارزش و ریسک سرمایه های فکری معنوی جهتایجاد پایداری در کسب منافع بلندمدت بسیار مهم است این مقاله ضمن مرور تحقیقات مربوط به محرک ارزش سرمایه های فکری به موضوعات کلیدی مربوط به مدیریت بلندمدت و استراتژیک ارزش و ریسک سرمایه های معنوی پرداخته است این تحقیقات در رابطه با چهارچوب مدیریت استراتژیک مبتنی بر محرکهای شناخته شده و اساسی ارزش که کمک بیشتری نیاز به شناساندن موضوع مدیریت ریسک بنماید بوده اند طی یک مطالعه موردی تاثیر محرکهای ارزش در سه قسمتی که دارای سرمایه بری فکری بودند شناسایی شد سپس به جهت بکارگیری آنها در میدریت استراتژیک ارزش و ریسک در موسسات متکی بر دانش محرکهای مذکور مورد مطالعه و بحث قرارگرفت. مشاهده می شود که چهارمحرک ارزش بالاتر سوداوری، نواوریهای منحصر بفرد، شهرت تیم تحقیقاتی شرکت و رشد جستجوگری تاثیر زیادی بر ارزش شرکت در صنایع گوناگون داشته و این صنایع از لحاظ تاثیر پذیری از این چهار عامل مشابهت زیادی دارا باشند