مقاله سنجش اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در مراکز شهرستانهاي چهارمحال و بختياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۹۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: سنجش اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در مراکز شهرستانهاي چهارمحال و بختياري
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله اعتماد بين بنيادي
مقاله اعتماد بين شخصي
مقاله اعتماد سياسي
مقاله اعتماد سازماني
مقاله اعتماد به مشاغل و مناصب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كتابي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اديبي سده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي ده چشمه ستار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعتماد اجتماعي، به عنوان مهم ترين سازه سرمايه اجتماعي و از مهم ترين مفاهيم مطرح در حوزه علوم اجتماعي معاصر است. چرخش ساختار اجتماعي و تغييرات همه جانبه در عرصه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه مدرن، و مخاطرات ناشي از اين تغييرات توجه به اين مفهوم را جدي ساخته است ولي اين بدان معني نيست كه انديشمندان كلاسيك بدان توجهي نداشته اند.
با اهميت يافتن اعتماد اجتماعي در جامعه معاصر، به تدريج اين مفهوم در نزد سياستگذاران، برنامه ريزان و دولتمردان از جايگاه خاصي برخوردار شد تا جايي که سنجش سرمايه اجتماعي و به تبع آن اعتماد اجتماعي در قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي کشور، نيز مورد توجه قرار گرفت. بر اين اساس اين پژوهش با هدف اطلاع از ميزان اعتماد و شناخت از مهمترين عوامل موثر و مرتبط با آن در استان چهارمحال و بختياري و پاسخ به اين سوال اساسي انجام گرفته است که: ميزان اعتماد اجتماعي در مراکز شهرستانهاي استان چه حد است؟ و مهمترين عوامل موثر و مرتبط با آن کدامند؟ در اين تحقيق با توجه به مهمترين ديدگاههاي نظريه پردازان کلاسيک و معاصر (دورکيم، وبر، تونيس، پاتنام، بورديو، فوکوياما، گيدنز، اريکسون، افه و ديگران) و همچنين تحقيقات داخلي و خارجي انواع اعتماد بين شخص، بنيادي، عمومي، سازماني، اعتماد سياسي و اعتماد به مشاغل و مناصب به عنوان زيرشاخه هاي اعتماد اجتماعي انتخاب شدند. شيوه تحقيق پيمايشي و با نمونه اي به حجم ۶۱۲ نفر در ۶ شهر مرکز استان انجام گرفت. حجم نمونه پس از آزمون مقدماتي و محاسبه q,p بوسيله فرمول کوکران انتخاب و به شيوه مطبق متناسب نمونه گيري انجام و اطلاعات جمع آوري گرديد. بدين ترتيب اعتماد اجتماعي مورد سنجش و ارتباط آن با متغيرهاي احساس امنيت، دينداري، عملکرد دولت، قانونگرايي، پنداشت از ميزان دينداري مردم، احساس عدالت و ارزشهاي اخلاقي مورد بررسي قرار گرفت. برآيند کلي تحقيق نشان مي دهد که بجز اعتماد بنيادي و بين شخص، ميزان اعتماد در بقيه انواع فوق در حد متوسط و پايين تر از حد متوسط بوده است و متغيرهاي ارزشهاي اخلاقي، عملکرد دولت و قانونگرايي داراي بيشترين همبستگي با اعتماد اجتماعي بوده است. متغيرهاي دينداري، احساس امنيت و پنداشت از ميزان دينداري مردم در جامعه نيز با اعتماد اجتماعي داراي ضريب همبستگي معني داري بوده اند.