مقاله سنجش اعتيادپذيري دانش آموزان پسر دوره متوسطه نظري شهرستان فريدن در سال تحصيلي ۸۴-۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: سنجش اعتيادپذيري دانش آموزان پسر دوره متوسطه نظري شهرستان فريدن در سال تحصيلي ۸۴-۸۵
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استعداد اعتياد
مقاله دانش آموزان پسر دوره متوسطه
مقاله سلامت رواني
مقاله مشخصات فردي و جمعيت شناختي
مقاله خانواده
مقاله مدرسه و همسالان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي دهنوي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي داراني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق تعيين ميزان اعتيادپذيري دانش آموزان پسر دوره متوسطه نظري شهرستان فريدن و تعيين سهم هر يك از عوامل سلامت رواني (نبود نشانه هاي جسمي، اضطراب، ناسازگاري اجتماعي و افسردگي)، مشخصات فردي و جمعيت شناختي، عوامل خانوادگي و عوامل مرتبط با مدرسه و همسالان در پيش بيني اعتياد پذيري دانش آموزان پسر دوره متوسطه نظري شهرستان فريدن بود. نمونه پژوهش عبارت بود از مجموع دانش آموزان ۱۰ كلاس از دبيرستانهاي پسرانه دوره متوسطه نظري شهرستان فريدن كه به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده از بين ۵۰ كلاس اين شهرستان در سال تحصيلي ۸۴-۸۵ انتخاب شدند (N=232). براي ارزيابي سلامت رواني از فرم ۲۸ سوالي پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ)، براي اندازه گيري استعداد اعتياد از خرده مقياس استعداد اعتياد پرسشنامه سنجش اعتياد و براي سنجش مشخصات فردي و جمعيت شناختي، عوامل خانوادگي و عوامل مرتبط با مدرسه و همسالان از ۳ پرسشنامه محقق ساخته شده است. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و تحليل رگرسيون گام به گام تجزيه و تحليل شد. يافته ها نشان داد كه %۶۳٫۸ دانش آموزان پسر دوره متوسطه نظري شهرستان فريدن استعداد بسيار كمي براي ابتلا به اعتياد دارند (نمره هاي (۱-۱۸، %۲۰ آنها استعداد كمي براي ابتلا به اعتياد دارند (نمره هاي (۱۹-۲۰، %۸-۱ آنها استعداد متوسطي براي ابتلا به اعتياد دارند (نمره هاي (۲۱-۲۲، %۵٫۷ استعداد زيادي براي ابتلا به اعتياد دارند (نمره هاي (۲۳-۲۴ و %۲٫۴ آنها استعداد بسيار زيادي براي ابتلا به اعتياد دارند (نمره ۲۵ و بالاتر). نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نيز نشان داد كه سلامت رواني مي تواند به طور معني داري استعداد اعتياد دانش آموزان پسر دوره متوسطه نظري را پيش بيني كند (P=00.0)،‌ اما اضافه شدن هر يك از متغيرهاي مشخصات فردي و جمعيت شناختي، عوامل خانوادگي و عوامل مرتبط با مدرسه و همسالان به معادله باعث افزايش معني دار قدرت پيش بيني استعداد اعتياد دانش آموزان پسر دوره متوسطه نظري نمي شود.