سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا طاهری آزاد – کارشناس ارشد محیط زیست، گروه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
عباس اسماعیلی ساری – دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
کامران رضایی – کارشناس ارشد گروه مطالعات منابع طبیعی مرکز تحقیقات بین المللی همزیس
ناهید شهسواری پور – کارشناس ارشد محیط زیست، گروه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ترکیبات (PAHs) " هیدرو کربنهای آروماتیک چند حلقه ای " از جمله عوامل سرطان زا، موتاژن زا و آلاینده محیط زیست می باشند که به طور عمده بر اثر احتراق ناقص سوختهای فسیلی به وجود می آیند. ۱۶ ترکیب PAHs توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا(USEPA) به عنوان سرطان زاهای احتمالی برای انسان لیست شده اند. رودخانه ها شاخص زیستگاههای لوتیک یا آبهای روان هستند و به عنوان یک اکوسیستم دارای ارزش زیستگاهی بسیار بالایی می باشند. در حال حاضر اکثر رودخانه های شمال تحت تاثیر انواع دخالت های انسانی می باشد که باعث بروز انواع آلودگی ها ، تغییر و تخریب اکوسیتم رودخانه ها شده است. رودخانه هراز نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. به منظور بررسی و اندازه گیری آلودگیهایPAHsدرآبهای سطحی استان مازندران، رودخانه هراز به دلیل اهمیت اکولو‍ژیکی و زیست محیطی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق نمونه های آب از ورودی و خروجیرودخانههراز طی چهار فصل (به صورت ماهانه) در سال ۱۳۸۵و۱۳۸۴ جمع آوری گردید. نمونه های آب از طریق فاز جامد استخراج و به وسیله دستگاه کروماتوگرافی گازیGC(DANY 1000) و آشکارساز FID آنالیز گردید. به دنبال ردیابی ۱۶ ترکیب PAHsدر نمونه های آب، بنزو (k) فلورانتن با فراوانی بیشتر و مقدار بالاتر شناسایی گردید وترکیباتبنزو(ghi) پریلن، ایندنو(۱-۲-۳, cd) پایرن و دی بنزو(a)آنتراسن در هیچ نمونه ای یافت نشد. بیشترین غلظت اندازه گیری شده برای بنزو(k) فلورانتن در طول دوره مطالعه l/gμ ۱۴۶/۰در ورودی رودخانه گزارش شد. نتایج همچنین بیانگر این مسئلهاست که مقادیر مشاهده شده در این رودخانه برای ۱۶ ترکیب (PAHs) در مقایسه با استاندارد جهانی EPA، از حد مجازتعیین شده برای آبهای آشامیدنی پایین تر می باشد.