مقاله سنجش تغييرات سرمي لامينين در بيماران هپاتيت مزمن حين درمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۴۸ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: سنجش تغييرات سرمي لامينين در بيماران هپاتيت مزمن حين درمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتيت مزمن
مقاله فيبروز كبدي
مقاله لامينين
مقاله درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسيان هادي
جناب آقای / سرکار خانم: نوري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صومي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: قوچق دردي
جناب آقای / سرکار خانم: استخري رسول
جناب آقای / سرکار خانم: كاشي فرد مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: آقچه لي كريم
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي گلنار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در سال هاي اخير يافتن روش هاي غيرتهاجمي به منظور جايگزيني براي روش تهاجمي بيوپسي كبد مورد توجه قرار گرفته است. سطوح افزايش يافته گليكوپروتئين لامينين در برخي بيماري هاي كبدي همراه با فيبروز گزارش شده است. لذا اين مطالعه به منظور يافتن cut off point لامينين براي پيش بيني وجود فيبروز، مشخص کردن ارزش تشخيصي و بررسي اثرات درمان روي سطح سرمي آن در بيماران هپاتيت مزمن انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مورد شاهدي سطح سرمي لامينين در ۶۲ بيمار هپاتيت مزمن مراجعه کننده به مركز تحقيقات گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي تبريز طي سال هاي ۸۷-۱۳۸۶ قبل از درمان و در فواصل زماني دو، چهار و شش ماه پس از شروع درمان و ۲۰ فرد سالم توسط ELISA سنجيده شد و با نتايج حاصل از بيوپسي بيماران مقايسه گرديد.
يافته ها: ميانگين غلظت سرمي لامينين در بيماران (۹۱٫۹±۲۰٫۹ng/ml) نسبت به گروه كنترل (۴۶٫۲±۱۰٫۲ng/ml) بالاتر بود (P<0.05). سطح سرمي لامينين در تمام مراحل فيبروز كبدي به طور معني داري نسبت به گروه كنترل بالاتر بود (P<0.05). انتخاب سطح سرمي  52ng/mlبراي لامينين، در تمايز وجود داشتن يا نداشتن فيبروز در بيماران نسبت به گروه کنترل، حساسيت (۹۶٫۸ درصد) و ويژگي (۸۰ درصد) خوبي را نشان داد. شش ماه پس از شروع درمان كاهشي در سطح سرمي لامينين مشاهده گرديد؛ اما همچنان سطح سرمي لامينين نسبت به گروه كنترل بالاتر بود (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان دهنده وجود همبستگي مثبت بين سطح سرمي لامينين و شدت فيبروز بود. لذا از سنجش سطح سرمي لامينين به عنوان شاخصي غيرتهاجمي براي بررسي وجود فيبروز مي توان استفاده نمود.