مقاله سنجش توسعه صنعتي و توسعه منطقه اي استانهاي خراسان رضوي، جنوبي و شمالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۷۵ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: سنجش توسعه صنعتي و توسعه منطقه اي استانهاي خراسان رضوي، جنوبي و شمالي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خراسان رضوي
مقاله جنوبي و شمالي
مقاله توسعه صنعتي
مقاله توسعه منطقه اي
مقاله سنجش وضعيت
مقاله تاکسونومي
مقاله MADM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي فر مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: مطهري محب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله بررسي سطوح توسعه صنعتي و منطقه اي و چگونگي توزيع امکانات صنعتي، فرهنگي، زيربنايي و بهداشتي- درماني در بين شهرستانهاي استان خراسان رضوي، جنوبي و شمالي است. به اين منظور پس از انتخاب شاخصهاي مناسب معرف جنبه هاي مختلف توسعه، از روشهاي مختلف آماري و معيارهاي تصميم گيري چندشاخصه اي (MADM)، SAW، TOPSIS، تاکسونومي کلاسيک و تاکسونومي غير کلاسيک به رتبه بندي توسعه صنعتي و توسعه منطقه اي شهرستانهاي مذکور در سال ۱۳۸۵ پرداخته شده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهند که اختلاف فاحشي در سطح توسعه صنعتي و توسعه منطقه اي شهرستانهاي مذکور در سال مورد مطالعه وجود داشته است. همچنين ارتباط مثبت و معني داري بين توسعه صنعتي و توسعه منطقه اي در استانهاي مذکور وجود دارد؛ هر چند که اين ارتباط ضعيف تر از رابطه مشابه در سطح ملي است.