مقاله سنجش توسعه نيافتگي صنعتي شهرستان آباده با استفاده از GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جغرافيا و مطالعات محيطي از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: سنجش توسعه نيافتگي صنعتي شهرستان آباده با استفاده از GIS
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرستان آباده
مقاله توسعه نيافتگي
مقاله توسعه صنعتي
مقاله پراکنش جغرافيايي
مقاله الگوي خطي
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شباني مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ابري سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: بيك محمدي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه با به کارگيري ابزارهاي تحليلي GIS مي توان وضعيت موجود را مورد تحليل قرار داده و با اولويت دهي به امر توسعه منطقه اي، بهينه ترين مکان ها را شناسايي نمود. بخش صنعت شهرستان آباده به علت کمبود سرمايه براي سرمايه گذاري صنعتي در سطح شهرستان، نبود سرمايه گذار و توجه نکردن مسوولين به فرصتها و پتانسيلهاي شهرستان براي سرمايه گذاري و در نتيجه تاخير در سرمايه گذاري صنعتي، دچار توسعه نيافتگي است. در مقاله حاضر سعي بر اين است تا با بهره گيري از سيسنم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و مدلهاي رگرسيوني و ميانگين وزني و مرکز ميانه، ضمن سنجش توسعه نيافتگي صنعتي شهرستان آباده، راهکارهايي در جهت توسعه صنعتي ارایه گردد و مکان بهينه را جهت احداث واحدهاي صنعتي شهرستان شناسايي شود تا از اين طريق گامي به سوي توسعه يافتگي اين شهرستان به ويژه در بخش صنعت برداشته شود.
نتايج پژوهش حاضر نشان دهنده عدم پراکنش جغرافيايي مراکز صنعتي در سطح شهرستان آباده است. که در کل مقاله به آن پرداخته مي شود.