دانلود مقاله,دانلود مقاله فارسی,خرید مقاله,ترنس لاین

این سایت جهت جستجوی هوشمندتر در سایت ، از موتور جستجوی گوگل استفاده میکند

دانلود مقاله سنجش توسعه و شاخص های کیفیت ذهنی زندگی شهری (مطالعه موردی شهر کمالشهر استان البرز)

سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
فرنوش ناصری هرسینی – کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:
شهر به عنوان عالی ترین نمود تمدن بشری نقش بسیار مهمی در ایجاد زندگی خوب برای تمام شهروندان دارد. برای حل مشکلاتشهرنشینان و ارتقاء ابعاد کیفی زندگی مفهومی تحت عنوان کیفیت زندگی مطرح شد. کیفیت زندگی در واقع مفهومی چند بعدیو پیچیده است ٬ در واقع بهبود کیفیت زندگی در هر جامعه ایی یکی از مهمترین اهداف سیاستهای عمومی آن جامعه است. کیفیتزندگی شهری با شاخص های ذهنی و عینی محیط شهری اندازه گیری میشود. در این پژوهش شاخص های ذهنی به منظوربررسی کیفیت زندگی شهری در شهر کمالشهر به کار گرفته شده اند. هدف این پژوهش تبیین سطوح کیفیت ذهنی زندگی شهریدر کما لشهر بر مبنای شاخص های کالبدی و محیطی (امکانات و خدمات شهری) می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی– تحلیلی می باشد ٬برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده ٬ تعداد جامعه آماری ۳۸۳ نفر است که برای بخشذهنی توسط پرسشنامه و به منظور تحلیل متغییرهای مورد مطالعه از روش تحلیل عاملی و نرم افزار spss و Excel استفادهشده است. نتایج تحقیق نشان میدهد وضعیت کیفیت زندگی در منطقه مورد مطالعه درزمینه های کالبدی و محیطی و ارزیابیذهنی از دید جامعه نمونه ۷۳٫۱۷ درصد از افراد از کیفیت زندگی کاملا ناراضی ۱۹٫۲۳، در صد کاملا راضی و ۷٫۶۹ درصد در طبقه خنثی قرار گرفته اند.

دانلود مقاله سنجش توسعه و شاخص های کیفیت ذهنی زندگی شهری (مطالعه موردی شهر کمالشهر استان البرز)

سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
فرنوش ناصری هرسینی – کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:
شهر به عنوان عالی ترین نمود تمدن بشری نقش بسیار مهمی در ایجاد زندگی خوب برای تمام شهروندان دارد. برای حل مشکلاتشهرنشینان و ارتقاء ابعاد کیفی زندگی مفهومی تحت عنوان کیفیت زندگی مطرح شد. کیفیت زندگی در واقع مفهومی چند بعدیو پیچیده است ٬ در واقع بهبود کیفیت زندگی در هر جامعه ایی یکی از مهمترین اهداف سیاستهای عمومی آن جامعه است. کیفیتزندگی شهری با شاخص های ذهنی و عینی محیط شهری اندازه گیری میشود. در این پژوهش شاخص های ذهنی به منظوربررسی کیفیت زندگی شهری در شهر کمالشهر به کار گرفته شده اند. هدف این پژوهش تبیین سطوح کیفیت ذهنی زندگی شهریدر کما لشهر بر مبنای شاخص های کالبدی و محیطی (امکانات و خدمات شهری) می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی– تحلیلی می باشد ٬برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده ٬ تعداد جامعه آماری ۳۸۳ نفر است که برای بخشذهنی توسط پرسشنامه و به منظور تحلیل متغییرهای مورد مطالعه از روش تحلیل عاملی و نرم افزار spss و Excel استفادهشده است. نتایج تحقیق نشان میدهد وضعیت کیفیت زندگی در منطقه مورد مطالعه درزمینه های کالبدی و محیطی و ارزیابیذهنی از دید جامعه نمونه ۷۳٫۱۷ درصد از افراد از کیفیت زندگی کاملا ناراضی ۱۹٫۲۳، در صد کاملا راضی و ۷٫۶۹ درصد در طبقه خنثی قرار گرفته اند.

این فقط چکیده ای از مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خرید نمایید
تمامی مقالات دارای عنوان ، نویسنده ، چکیده و منابع میباشد
نمونه فرمت مقالات PDF و WORD که برای شما ارسال خواهد شد - کلیک کنید
چنانچه شما نویسنده این مقاله هستید اینجا کلیک کنید