مقاله سنجش توسعه يافتگي روستاهاي بخش کوار شهرستان شيراز با استفاده از روش تحليل خوشه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: سنجش توسعه يافتگي روستاهاي بخش کوار شهرستان شيراز با استفاده از روش تحليل خوشه اي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه يافتگي روستاها
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله بخش کوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيات مقصود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کيفيت توسعه و زيرساخت هاي آن در اثر برنامه ريزي هاي نامطلوب و متمرکز گذشته مسايل عمده اي را در روند توسعه روستاهاي کشور ايجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پيچيدگي ساختاري اين موضوع يکي از تنگناهاي اساسي در عرضه مدل مناسب براي توزيع اعتبارات به شمار مي آيد. به منظور حل مسايل ناشي از عدم تعادل هاي منطقه اي، گام نخست شناخت و سطح بندي روستاها از نظر برخورداري در زمينه هاي اقتصادي، زيربنايي و ارتباطات، اجتماعي – فرهنگي، بهداشتي درماني، آموزشي و… است. روش کار در اين پژوهش ترکيبي از روش هاي توصيفي، تحليلي است. ۲۲ شاخص موردبررسي در اين مطالعه در ۴ بخش زيربنايي و ارتباطات، بهداشت و درمان، آموزشي، سياسي اداري و انتظامي، قرار مي گيرند. تکنيک هاي آماريspss  و روش تحليل خوشه اي روشهاي اصلي به کاربرده شده در اين تحقيق هستند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد تفاوتها و نابرابريهايي در سطح توسعه يافتگي روستاهاي بخش کوار وجود دارد، لذا اين تفاوت ها لزوم تهيه و اجراي برنامه ها و طرح هاي هدفمند را براي توسعه يکپارچه و متوازن روستاها ايجاب مي کند.