مقاله سنجش توسعه پايدار در نواحي شهري با استفاده از تکنيک هاي برنامه ريزي (نمونه موردي: شهر ايلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: سنجش توسعه پايدار در نواحي شهري با استفاده از تکنيک هاي برنامه ريزي (نمونه موردي: شهر ايلام)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پايدار
مقاله تحليل عاملي
مقاله شاخص ترکيبي توسعه انساني
مقاله ضريب پراکندگي
مقاله نواحي شهري ايلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه پايدار نواحي شهري به عنوان يکي از اهداف اساسي در جغرافيا،در جستجوي تقويت ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و کالبدي شهرهاست. هدف اين مقاله شناسايي پايداري و ناپايداري نواحي شهر ايلام و نقاط قوت و ضعف اين نواحي با استفاده از شاخص هاي توسعه پايدار است. روش مورد استفاده در اين پژوهش ترکيبي از روش هاي تحليلي و موردي – زمينه اي است. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل عاملي، شاخص ترکيبي توسعه انساني (HDI) و ضريب پراکندگي استفاده شده است. نوع تحقيق کاربردي – توسعه اي و جامعه آماري آن شامل نواحي ۱۴ گانه شهر ايلام است.
نتايج نشان مي دهد که از ميان ۱۴ ناحيه شهري، يک ناحيه پايدار، با شاخص ترکيبي توسعه انساني و با ضريب ۰٫۷۲ ، سه ناحيه نيمه پايدار و ۱۰ ناحيه ديگر ناپايدار بوده اند. ناحيه مرکزي به عنوان تنها ناحيه پايدار و ناحيه چاليمار ناپايدارترين ناحيه شهري شناخته شده است. بر اين اساس در ناحيه مرکزي دسترسي به امکانات آموزشي، بهداشتي و درماني، فرهنگي و غيره و بالا بودن ميزان اشتغال و صرفه جويي در دسترسي و هزينه ها با سکونت اقشار ثروتمند همراه است. درحالي که در نواحي ناپايدار عدم انطباق رشد جمعيت با نيازهاي خدماتي، کمبود فضاهاي تفريحي، اشتغال پايين، ساخت و سازهاي بدون مجوز و گسترش بي رويه با سکونت اقشار کم درآمد همراه شده است. بنابراين دستيابي به توسعه پايدار در نواحي شهري ايلام، تنها با شناخت ابعاد توسعه پايدار و نقاط قوت و ضعف نواحي شهري و نيز توجه به شاخص هاي پايدار و تقويت عوامل ناپايدار امکان پذير است.