مقاله سنجش جيوه موجود در موي مادران شيرده وارتباط آن با متغيرهاي مصرف ماهي، تعداد دندان هاي پر شده با آمالگام، سن و محل زندگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۳۲۷ تا ۳۳۴ منتشر شده است.
نام: سنجش جيوه موجود در موي مادران شيرده وارتباط آن با متغيرهاي مصرف ماهي، تعداد دندان هاي پر شده با آمالگام، سن و محل زندگي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جيوه
مقاله مو مادران شيرده
مقاله سواحل درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكاتي نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ساري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پوري سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: جيوه يکي از عناصر سنگيني است که در محيط زيست گسترش يافته و داراي اثرات سمي بسياري است. در حال حاضر مواجهه با متيل جيوه در مادران موضوع مهمي براي تحقيق است، به ويژه در افرادي که مصرف بالاي ماهي دارند. متيل جيوه مي تواند از طريق شير مادر به کودکان انتقال يابد. هدف از اين تحقيق تعيين ريسک مواجهه با جيوه در مادران سواحل جنوبي درياي خزر مي باشد.
روش بررسي: در اين پژوهش ميزان جيوه موي ۷۰ مادر (۳۶-۱۷ ساله) و عوامل موثر بر آن مورد ارزيابي قرار گرفت. مادران در شهرهاي نور، نوشهر، چمستان و روستاهاي نور و نوشهر زندگي مي کردند. به منظور ارزيابي عوامل موثر بر مقادير جيوه پرسش نامه اي توسط مادران پاسخ داده شد. از هر مادر حداقل يك گرم مو تهيه شد. براي اندازه گيري ميزان جيوه از روش آناليز پيشرفته جيوه توسط دستگاهLECO AMA 254 Mercury Analyzer  بر طبق استاندارد ASTM شماره ۶۷۲۲-D استفاده شد.
يافته ها: ميانگين غلظت جيوه موي مادران μg g -1))0.19±۰٫۰۹ به دست آمد. آزمون توکي نشان داد که متغيرهاي مكان زندگي (۰٫۰۲=P) و مصرف ماهي (۰٫۰=P) به طور معني داري روي ميزان جيوه موي مادران تاثير دارند. متغيرهاي سن و تعداد دندان هاي پر شده با آمالگام روي ميزان جيوه مو تاثيري نداشتند.
نتيجه گيري: ميانگين غلظت جيوه مو از حد نرمال WHO براي جيوه مو (۲μg g -1) و حد راهنماي USEPA براي جيوه مو (μg g -1 5) کم تر است. تجزيه و تحليل پرسش نامه ها نشان داد که مادران اغلب ماهي هايي مانند کپور، کفال و سفيد مصرف مي کردند. گرچه در اين پژوهش ميزان جيوه در اين ماهيان اندازه گيري نشد، اما با توجه به تفاوت معني دار ميزان مصرف ماهي و ميزان جيوه موي مادران، آلودگي به جيوه در اين نوع ماهي ها مي تواند مهم ترين عامل مواجهه با جيوه در اين تحقيق باشد.