مقاله سنجش درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي به روش(HDI) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۷۵ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: سنجش درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي به روش(HDI)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص ترکيبي توسعه انساني (HDI)
مقاله تحليل عوامل
مقاله درجه توسعه يافتگي
مقاله الگوي توسعه مرکز – پيرامون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زيادي كرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي رضواني نويد
جناب آقای / سرکار خانم: بقال صالح پور ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش سنجش درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي بر اساس پاره اي از شاخص هاي توسعه بمنظور دستيابي به ميزان و علل نابرابري هاي منطقه اي همراه با ارايه راهکارهايي براي کاهش عدم توسعه يافتگي نواحي مي باشد. روش تحقيق توصيفي – تحليلي با استفاده از مدل (HDI) يا شاخص ترکيبي توسعه انساني است که در آن از ۳۱ شاخص تقليل يافته به هفت عامل اقتصادي – اجتماعي، جمعيتي، تسهيلات مسکن، بهداشتي – درماني، اشتغال، زيرساخت هاي طبيعي – اقتصادي، کشاورزي و عامل تلفيقي متشکل از هفت عامل در سه مقطع زماني ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ استفاده شده است. پس از تجزيه تحليل مدل نتايج بدست آمده بيانگر اين است که ميان شهرستان هاي استان به لحاظ برخورداري از شاخص هاي توسعه تفاوت اساسي وجود دارد و اين شهرستان ها قابل رتبه بندي در سه گروه برخوردار، نيمه برخوردار و محروم هستند که با گذشت زمان بر ميزان برخورداري آنها افزوده شده است.