مقاله سنجش رضايت شغلي منابع انساني در بخش دولتي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات كمي در مديريت از صفحه ۸۰ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: سنجش رضايت شغلي منابع انساني در بخش دولتي ايران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت شغلي
مقاله بخش دولتي
مقاله انگيزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوي بامداد
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري فريد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منابع انساني کارآمد و پرانگيزه در افزايش اثر بخشي هر سازماني نقش مهم و اساسي ايفا مي کند. شناخت ميزان رضايت شغلي کارکنان به مديران در پيشرفت و بهبود بهره وري منابع انساني ياري مي رساند. بر اساس پ‍‍‍ژوهشهاي موجود، عوامل مختلفي در ميزان رضايت شغلي اثر دارد. اين عوامل در سازمانها بسته به اندازه، فرهنگ، نظام جبران خدمت، نظام ارتقاي شغلي، نوع توليد و ساير شرايط محيطي سازمان، متفاوت است. در اين پژوهش بر اساس فرضيه ها و آزمونهاي علمي انجام شده، سعي شده است تا عوامل موثر و مرتبط با رضايت شغلي در بخش دولتي به دست آيد. به اين منظور بخشهاي مختلف دولتي در کشور مورد کاوي شد و مشخص شد که در بخش دولتي کدام عوامل براي متغير وابسته رضايت شغلي نقش پيش بيني کننده را دارد و کدام يک از متغيرهاي مستقل همچون نحوه ارتقاي شغلي، نظام ارزشيابي، سطح درآمد و سبک رهبري ارتباط معناداري با رضايت شغلي دارد.