مقاله سنجش رضايت مشتريان نسبت به عناصر آميخته بازاريابي خدمات پس از فروش در صنعت خودروهاي سنگين (حمل و نقل جاده اي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۷۰ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: سنجش رضايت مشتريان نسبت به عناصر آميخته بازاريابي خدمات پس از فروش در صنعت خودروهاي سنگين (حمل و نقل جاده اي)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت مشتري
مقاله آميخته بازاريابي خدمات
مقاله کيفيت خدمات
مقاله خدمات پس از فروش
مقاله صنعت خودروهاي سنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وزيرزنجاني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موتمني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي دلازياني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر حاضر، بنگاه ها بيش از پيش به اين نكته واقفند كه ارايه خدمات پس از فروش در وفاداري و تكرار خريد مشتريان موثر مي باشد، لذا خدمات ارايه شده مي بايست در جهت تامين رضايت آنان باشد. تحقيق حاضر با استفاده از پرسشنامه و نمونه گيري به روش تصادفي در خصوص سنجش رضايت مشتريان از عناصر آميخته بازاريابي خدمات پس از فروش يكي از شركت هاي توليدکننده خوردوهاي سنگين در ايران (زير گروه سايپا) انجام گرفته است.
در اين پژوهش، عناصر آميخته بازاريابي خدمات پس از فروش طبق رويکرد ۴p يعني؛ قيمت، ترفيع، محصول (خدمت) و توزيع مشخص گرديده اند که سنجش وضعيت عنصر خدمت بر اساس مدل کيفيت – خدمت مي باشد.
نتايج آزمون هاي آماري حاکي از آن است که مشتريان نسبت به تمامي عناصر آميخته بازاريابي، عدم رضايت خويش را اظهار داشته اند. همچنين ميزان اهميت عناصر آميخته بازاريابي از ديدگاه مشتريان يکسان نمي باشد. بدين ترتيب که اهميت عنصر محصول بيشتر از ساير عناصر بوده و عامل قيمت نسبت به دو عنصر توزيع و ترفيع داراي ارجحيت بيشتري است، درصورتي که عنصر ترفيع کمترين ميزان اهميت را دارا مي باشد.